07 Juli 2020 11:53:44
Ditulis oleh DEBY AULIL ALBAB

Rebo PON, Petani Sundulan "PLERETAN"

Sandingrowo - (www.sandingrowo-soko.desa.id) Pasaran Rebo Pon dados wekdal sedekah tingkepan  pari "Pleretan" ingkang sae kagem paleksanaanipun miturut pananggalan Jawi petani dusun sundulan. Sedekah tingkepan pari "Pleretan" minangka wujud raos puji panuwun kanggé Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringi kamurahan rejeki lan gesang ingkang mulya. Sedekah Tingkepan Pari "Pleretan" dipunwontenaken wanci pari yuswa seket dinten kirang langkung utawi wancinipun pari mbrobot wonten satunggaling désa

Limrahipun sedekah tingkepan pari "Pleretan" punika saben laladan bènten-bènten paleksanaanipun miturut pananggalan Jawi. Tuladhanipun ing dusun Sundulan désa Sandingrowo, sedekah tingkepan pari "Pleretan" dipunwontenaken saben dinten pasaran Rebo pon lan saben désa gadhah dinten piyambak-piyambak.

Wonten ubarampe ingkang kedah dipunsiapaken kanggé sedekah tingkepan menika inggih jajan "Pleret" ingkang bahanipun saking gula, tepung beras lan kelapa eném. biasanipun ditambah kaleh jajan polo pendem inggih punika uwi, menyok, kacang lan sanèsipun. Kaleresan, ing dusun sundulan menika jajan ingkang dipunsiapaken inggih punika "Pleret" lan sakpanunggalane. Saksampunipun siyap, ubarampé punika dipunbekta lan dipunkempalaken dados satunggal wonten panggénan ingkang limrahipun dipunanggep panggènan ingkang dados cikal bakal désa punika. Istilahipun "Mur Kidul" (Sumur Selatan) warga dusun sundulan maringi asma papan panggenan punika, Saksampunipun dipundongani ubarampé utawi bancaan ingkang kathah wau dados rebutan warga désa ingkang wonten papan panggènan sedekah tingkepan pari menika.

Tumut rawuh Pak Inggi, Pak Carik, Kamitua lan sedaya pamong sengkuyung dados setunggal kalihan warga ingkang derek sedekah tingkep pari "Pleretan" ing dinten Rebo Pon menika.

(Revisi berita desa 01/07/2020 : Rebo Pon, Petani Sundulan Ngawontenake Sedekah Bumi "Pleretan")

#SantunAmanahNyamanDamaiIndahNerimanGemahripahROgolanjiWO#image
Gambar Tambahan 1 Lihat Gambar
image
Gambar Tambahan 2 Lihat Gambar
image
Gambar Tambahan 3 Lihat Gambar
Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus