27 Agustus 2020 20:08:19
Ditulis oleh DEBY AULIL ALBAB

Tahtimul Qur'an Wiwiti Sedekah Bumi Sundulan

Sandingrowo - Kemis kliwon sasi suro warga dusun sundulan desa sandingrowo ngawontenake haul leluhur lan sedekah bumi ing makam. Acara punika sampun dados acara rutin tahunan ing dusun sundulan, dinten rebo wengi utawi malem kemis (ba'da isya' - paripurna) acara dipun wiwiti kalihan tahtimul qur'an, bacaan surah yasin, rotibul haddad lan bacaan shalawat nabi. Maksud lan tujuanipun inggih punika "Menjaga tradisi/budaya untuk mengharap ridlo gusti Alloh SWT". Ubarampe kangge pelengkap acara dalu punika yaiku pitu ngaron ingkang isine sega uduk lan pitik panggang. Tumut rawuh sedaya warga dusun sundulan ingkang sampun nampi undangan saking panitia melalui ketua RT lan imam mushola dateng wilayahipun piyambak - piyambak.

Dinten kemis esuk acara dipun lanjutake kalihan acara sedekah bumi utawi manganan, bacaan yasin lan tahlil dipun waos inggih punika ditujuaken dateng arwah para leluhur ingkang sampun sumarih dengan maksud mugi mugi tansah pinaringan padang dalane jembar kubure lan slamet akhiratipun saking gusti Alloh ingkang maha agung. Ubarampe ingkang dipun bekta inggih punika kathah maceme, wonten sega, uduk lan jajan saka asil bumi inggih punika apem, kucur, rengginang (keripik ketan), gemblong ketan, jenang, onde-onde, tape ketan, gedang lan sanes - sanesipun. Kangge nambahi sakralipun lan uri uri budaya leluhur sedekah bumi menika panitia nyiapake jodang, boran, ugo encek (anyaman bambu berbentuk kotak) kangge papan panggenan ubarampe ingkang dipun bekta kalihan warga, sakbakdane dipun dongani kalih para kyai lajeng dipun bagi rata dhateng warga ingkang rawuh dhateng makam.

Dalam sambutan panitia ingkang dipun wakili dening bapa bayan sulkan ngaturne matur agunging panuwun dhumateng para warga, saha nyuwun pangapura sedaya kecingkrangane sedya. Pamungkas nyuwun kirim fatihah sesarengan dhumateng sedaya arwah leluhur dhateng maqbaroh wa bil khusus panjenenganipun Buyut Abdul Azis lan Buyut Siti Saroh ingkang kagungan putro Joko Tingkir utawi Raden Ahmad Samsuri lan Raden Ayu Siti Maisaroh utawi Raden Ayu Sumirah.

Informasi ingkang dihimpun miturut pinisepuh bilih menika Raden Ayu Siti Maisaroh utawi Raden Ayu Sumirah kagungan garwo ingkang nami Pangeran Pringgo Kusuma (Saudara Pangeran Pringgodani/ Mbah Buyut Karangkali Desa Mentoro lan Saudara Pangeran Priggoloyo Dlingu Desa Jegulo). Raden Ayu Siti Maisaroh utawi Raden Ayu Sumirah menika nun inggih leluhur ingkang bubak kawitan wilayah sundulan lan dipun sareaken wonten makam sundulan.

Saking informasi menika mugi – mugi kita sedaya saget mangertos sejarah utawi cikal bakal dusun sundulan sehingga supados saget uri – uri budaya luhur ingkang sampun kalampah para leluhur/ pendahulu kita. (Wallahu a’lam bis shawab)

 

#SantunAmanahNyamanDamaiIndahNerimaGemahRipahRogolanJiwoimage
Gambar Tambahan 1 Lihat Gambar
image
Gambar Tambahan 2 Lihat Gambar
image
Gambar Tambahan 3 Lihat Gambar
Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus